Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji

W roku szkolnym 2004/2005 uzyskaliśmy 3 certyfikaty w zakresie:

 

STANDARD - OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE PEŁNI FUNKCJĘ MOTYWUJĄCO- WSPIERAJĄCĄ

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ZAKRESIE STANDARDU:

 

1.               Znajomość i akceptowanie Regulaminu WSO SP w Objeździe przez całą społeczność szkolną.

2.               Informowanie rodziców i uczniów o stopniu spełnienia wymagań, o osiągnięciach i opanowanych umiejętnościach uczniów.

3.               Wypracowanie procedur i narzędzi informujących ucznia o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych: Karty oceniania ucznia, wymagania edukacyjne, kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów.

4.               Wzmocnienie motywacji różnych form aktywności uczniów.

5.               Wskazanie pełnego obrazu postępów uczniów oraz sposobów na odniesienie sukcesów w nauce.

6.               Przekazywanie informacji o osiągnięciach ucznia w formie zrozumiałej, jasnej i spełniającej jego oczekiwania.

7.               Przedstawienie rzetelnej wiedzy o osiągnięciach edukacyjnych, a także informowanie o trudnościach w nauce i sposobach ich przezwyciężania.

8.               Stosowanie procedur doskonalących system oceniania w procesie ewaluacji Regulaminu WSO.

9.               Motywowanie uczniów do nauki (nagrody Wójta Gminy, dyrektora szkoły, prezentowanie na forum szkoły osiągnięć uczniów, system pochwał, listów gratulacyjnych dla rodziców, księga osiągnięć szkoły).

 

 

STANDARD - Praca wychowawcza szkoły umożliwia uczniom harmonijny rozwój osobowościowy

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ZAKRESIE STANDARDU:

1.               Opracowanie programu wychowawczego w oparciu o wartości uznawane przez rodziców, nauczycieli i uczniów i jego realizacja poprzez ścieżki edukacyjne, oddziaływanie wychowawcze, ustaloną tematykę zajęć wychowawczych czy zajęć pozalekcyjnych, przygotowywanie imprez, uroczystości szkolnych i środowiskowych.

2.               Pielęgnowanie tradycji szkolnych.

3.               Rozwijanie samorządności szkolnej, spotkania wspólnoty szkolnej.

4.               Uczestnictwo społeczności szkolnej w realizacji programu wychowawczego.

5.               Tworzenie optymalnych warunków rozwoju dla ucznia zdolnego i ucznia z trudnościami w nauce - zajęcia pozalekcyjne, terapia pedagogiczna, logopedia, uzyskanie certyfikatu "Szkoła przyjazna uczniom".

6.               Angażowanie uczniów w życie szkoły, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, wystrój szkoły w prace plastyczne uczniów, uzyskanie certyfikatu jakości: "Szkoła z klasą".

7.               Regionalizm - podejmowanie różnorodnych zadań mających na celu wywołanie więzi z miejscem zamieszkania, realizacja programu innowacyjnego: "Objazda - moja mała ojczyzna".

8.               Wychowanie prozdrowotne - propagowanie zdrowego stylu życia.

 

 

STANDARD - Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem

 

OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY W ZAKRESIE STANDARDU:

1.               Współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami na terenie gminy (organizacja i udział gminnych konkursów np. "Czy znasz najbliższą okolicę?", Gminny Konkurs Jasełek, Gminny Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej).

2.               Aktywna współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Polska Akcja Humanitarna, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Gminna Biblioteka, Świetlica wiejska, Nadleśnictwo w Ustce, Słowiński Park Narodowy, Komenda Policji w Ustce, Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich, Rada Sołecka, Sołtysi Wsi, Radni, Rada Gminy itd.

3.               Udział rodziców w życiu szkoły (współpraca przy organizacji imprez, tworzeniu dokumentów szkolnych, praca Rady Rodziców itd.).

4.               Uzyskanie certyfikatów: Szkoły z klasą, Szkoły przyjaznej uczniom z dysleksją.

5.               Pielęgnacja tradycji dziedzictwa kulturowego naszego regionu (Izba Regionalna, imprezy środowiskowe np.: Spotkania Przyjaciół szkoły, Choinki Środowiskowe, Festyny wiejskie i gminne, Dzień Seniora, Szkolne Zaduszki, Wigilia dla samotnych).

6.               Szkolny Klub Europejski (prezentacja państw UE, imprezy: "Podróż balonem po Europie", "Europejska Wigilia", "Eurodyskoteka", "Dzień Językowy").

7.               Udział w programach: policyjnych: "Słoń Popo", "Jabłko czy cytrynka", "Odblaskowe pierwszaki" i innych - "Zachowaj trzeźwy umysł", "Cała Polska czyta dzieciom", "Sprzątanie świata", "Światowy Dzień Ziemi".

8.               Udział w konkursach: "Pomorzacy" organizowanym przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie (I miejsce i wyróżnienie), plastycznych, muzycznych i recytatorskich: "Ustka - moja mała ojczyzna", "Ocalić od zapomnienia", "Ludzie morza", "Latarnie morskie", "Łajba", "Bursztynowe słoneczko", "Poeci Pomorza Środkowego".

9.               Przedstawienie wizerunku szkoły na stronie internetowej.

 

Nasza wizytówka na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku:

Na uroczystość wręczenia certyfikatów PCJ odbyło się w szkole spotkanie przyjaciół szkoły.
Program artystyczny pod kierunkiem Pani dyrektor przedstawili uczniowie naszej szkoły.

 

 


Gościliśmy wielu znakomitych gości:

Uroczystego wręczenia standardów dokonała  Starszy Wizytator KO w Gdańsku Delegatury Słupskiej  pani Stefania Maliszewska
w towarzystwie pani Wizytator KO w Gdańsku Delegatury Słupskiej Małgorzataty Stenka - Kozłowskiej

  

Jest to duży sukces dla naszej szkoły, czego gratulowali nam przedstawiciele Gminy Ustka, ZOEAS w Ustce, zgromadzeni przyjaciele naszej szkoły

 

Powrót