ŚWIĘTO ZIEMI

Dzień Ziemi obchodzony jest w naszej szkole od kilku lat. W roku 2005 postanowiliśmy obchodzić ten dzień bardzo uroczyście, ponieważ rozwiązanie nabrzmiałych problemów ekologicznych, wobec których stanęła współczesna ludzkość, nie będzie możliwe bez szerokiego udziału edukacji na wszystkich szczeblach i poziomach kształcenia.

Najważniejszym celem edukacji ekologicznej, prowadzonej w Szkole Podstawowej w Objeździe jest ukształtowanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za jakość otaczającej nas przyrody. Różne formy edukacji ekologicznej przede wszystkim realizuje nauczyciel uczący przyrody. W tych działaniach wspierają go nauczyciele uczący w oddziałach przedszkolnych, a także innych przedmiotów. Inne formy edukacji ekologicznej to: - pogadanki, gazetki okolicznościowe, konkursy, turnieje, wystawy, olimpiady, zbiórka surowców wtórnych, wycieczki oraz apel z okazji Dnia Ziemi zakończony "Ekoturniejem" i paradą- z transparentami proekologicznymi i w strojach z różnych materiałów (wykorzystanie surowców wtórnych).

OBCHODY TYGODNIA ZIEMI W NASZEJ SZKOLE OBEJMOWAŁY

  1. Wystawę - "Nasza planeta Ziemia"- plakaty, książki, czasopisma

  2. Pogadanki w klasach - "Co niszczy nasze środowisko"

  3. Apel - Inscenizacja uczniów klasy Va, pod kierunkiem p. Krystyny Kostki,

  4. Konkurs na najbardziej ukwieconą salę.

  5. „Ekoturniej” podzielony na następujące konkurencje:

  6. Pokaz "Mody ekologicznej" – pokaz ciekawych, wesołych strojów z różnych "nietypowych" materiałów (wykorzystanie surowców wtórny).

  7. Parada w strojach z surowców wtórnych oraz transparentami propagującymi ochronę środowiska przyrodniczego.

Celem tak uroczystych obchodów było uświadomienie dzieciom sposobów wykorzystania surowców wtórnych, budzenie szacunku do przyrody, jak również uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występujących w miejscu zamieszkania.

Organizatorzy p. Krystyna Kostka, p. Aniceta Ostrowska oraz p. Elżbieta Kosera - Kalinowska sprawiły, iż uczniowie zrozumieli jak ważny jest wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska. Jak ważne jest segregowanie odpadów i ponowne ich wykorzystanie. Jaki ma wpływ na zdrowie człowieka – degradacja środowiska. Wiadomo, że zdrowie i bezpieczne środowisko to przede wszystkim wzajemny szacunek ludzi do siebie i przyrody, co pragnęły uświadomić uczniom poprzez zorganizowanie wystawy pt. "Nasza planeta Ziemia"

Natomiast konkursy i turnieje sprawdziły posiadane przez dzieci wiadomości i umiejętności z zakresu przyrody i ekologii, a nauczycielom pomogły ustalić, na jakie elementy wychowania, nauczania powinni zwrócić szczególną uwagę, byśmy wszyscy stali się lepszymi, wrażliwszymi i dostrzegali piękno otaczającej nas przyrody.

Nasi uczniowie aktywnie zaangażowali się w "Obchody Dnia Ziemi". Brali czynny udział we wszystkich zajęciach zorganizowanych na tę okoliczność. Wykazali się ogromną wiedzą i zainteresowaniem ekologią i problemami środowiska, w jakim żyjemy. To zaangażowanie sprawiło, iż uczniowie i dzieci bawiły się świetnie. Dopisywały im humor, pomysłowość a zarazem rozbudziły w nich głębsze zainteresowanie problemem.

Vb ze swoim transparentem

Inscenizacja w wykonaniu uczniów klasy Va

Parada

Czas na Ekoturniej - nad poprawnością wykonywanych zadań czuwała komisja w składzie:
Wójt Gminy Ustka p. Tomasz Wszółkowski, Z-ca Wójta p. Zdzisław Lesiecki,
P. Dyrektor naszej szkoły Zorza Sędzicka, p. pedagog Teresa Pokorska i przedstawiciel SPN p. Wojtek

  

  

Drużyny klas w konkurencji "Wiedza o przyrodzie"

Komisja sprawdza poprawność wykonania konkurencji sportowej

  

Pokaz mody

Powrót