Przekazanie sztandaru SP w Objeździe

W dniu 8 marca 20119 roku w Szkole Podstawowej w Objeździe miała miejsce uroczystość oficjalnego nadania imienia szkole oraz przyjęcia sztandaru. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii szkoły, które zgromadziło w jej murach wielu znakomitych gości. Oprócz władz Gminy Ustka, reprezentowanych przez panią Wójt – Annę Sobczuk – Jodłowską wraz z przedstawicielami Urzędu Gminy, swoją obecnością zaszczycił nas poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, – p. Piotr Muller. Gościliśmy również dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Słupsku p. Romualda Bieniasza – Krzywca, wiceprzewodniczącego Rady Gmina Ustka – p. Jerzego Mocha wraz z radnymi, przedstawicieli Akademii Pomorskiej w Słupsku: profesora doktora habilitowanego – p. Wojciecha Skórę oraz panią doktor Małgorzatę Mastalerz- Krystjańczuk. Było nam miło, że przybył były Wójt Gminy Ustka, p. Tomasz Wszółkowski oraz emerytowane panie dyrektorki Szkoły Podstawowej w Objeździe – Czesława Długoszek oraz Zorza Sędzicka. Nie zabrakło z nami dyrektorów szkół z terenu Gminy Ustka, pań: Marii Siudek z SP w Zaleskich, Aleksandry Lewandowskiej z SP w Charnowie oraz Krystyny Koniecznej z SP w Wytownie. Przybyli również darczyńcy sztandaru, przedstawiciele rybaków z Rowów, właściciel firmy SELFNET – Marcin Daglis, sołtysi okolicznych wsi, przedstawiciele Rady Rodziców, a także emerytowani pracownicy szkoły.

Zaproszeni goście w swoich przemówieniach podkreślali rolę sztandaru jako elementu jednoczącego społeczność szkolną, a także z sentymentem wspominali własne lata szkolne i nauczycieli, którzy swoją wymagającą postawą ukształtowali charaktery przyszłych posłów, profesorów czy dyrektorów.

Podczas uroczystości przekazania sztandaru obowiązuje ceremoniał, a jednym z jego elementów jest prezentacja sztandaru wraz z opisem znajdujących się na nim symboli. Zadanie to należało do dyrektora Szkoły Podstawowej w Objeździe, p. Jacka Goreńskiego. W swoim przemówieniu przedstawił on drogę, którą przeszła społeczność szkolna, prowadzącą do wyboru patrona oraz ufundowania sztandaru. Symbole, które się na nim znajdują to Róża Wiatrów oraz koło sterownicze, doprowadzające marynarzy do portu. Dla uczniów i pracowników szkoły ma to być wskazówka wyznaczająca cel, kierunek, niepozwalająca zejść z obranej drogi. Herb Gminy Ustka oraz kotwica to elementy symbolizujące łączność z Małą Ojczyzną, zachowanie jej w sercu oraz w pamięci. Rewers sztandaru zawiera godło oraz hasła: Bóg, Honor, Ojczyna, Nauka, przedstawiające wartości, którymi chcemy się kierować w pracy, nauce i wychowaniu przyszłych pokoleń.

Kolejnym punktem ceremoniału było poświęcenie sztandaru szkoły przez proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Objeździe, ks. Mariusza Drogosza.

Następnie darczyńcy sztandaru: pani wójt Anna Sobczuk – Jodłowska, pani Emilia Jędrzejewska – reprezentantka rybaków z Rowów, właściciel firmy Selfnet – pan Marcin Daglis, pani Anna Kuźmińska – przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Wiesława Kuźmińska – Kuczun – reprezentantka Rady Pedagogicznej SP im. Ludzi Morza w Objeździe symbolicznie wbili pamiątkowe gwoździe do drzewca.

Niezwykle doniosłym i wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców dyrektorowi szkoły, a następnie pocztowi sztandarowemu uczniów. W tym roku szkolnym poczet sztandarowy tworzą uczniowie klasy VIII, Nikodem Gadera – chorąży oraz Dominika Kalista i Amelia Czaja – asysta, którzy dostąpili zaszczytu reprezentowania szkoły podczas oficjalnych uroczystości gminnych oraz państwowych. Po przekazaniu sztandaru cała społeczność szkolna złożyła ślubowanie zobowiązujące do rzetelnej nauki i pracy, strzeżenia honoru szkoły, zachowania godności oraz dochowania wierności ideałom reprezentowanym przez sztandar Szkoły Podstawowej im. Ludzi Morza w Objeździe.

Część oficjalna zakończyła się podziękowaniami oraz wręczeniem pamiątkowych statuetek darczyńcom, dzięki którym sztandar mógł zostać ufundowany.

Gdy poczty sztandarowe zostały wyprowadzone, mieliśmy przyjemność obejrzeć część artystyczną. Podczas występu koło teatralne zaprezentowało zaadaptowaną legendę o Juracie, przeplataną piosenkami w wykonaniu solistek i szkolnego chóru oraz tańcem  przygotowanym przez  naszych najmłodszych uczniów.

Jako społeczność Szkoły Podstawowej w Objeździe jesteśmy dumni, że możemy nosić miano Ludzi Morza. Dzięki przyjęciu tego imienia czujemy jeszcze większą  więź z miejscem, w którym przyszło nam żyć i pracować.

Dzięki współpracy wielu osób mogliśmy w sposób godny i doniosły przeżyć wielkie święto szkoły. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej wielkiej i bardzo ważnej dla nas uroczystości.

Dodano 12.03.2019